Token

Nexa Exchange Loyalty (NXL)

Overview

Trust Note
PriceN/A
Total Supply125,000.0000 NXL
Circulating Supply125,000.0000 NXL
Total Market Cap0
Circulating Market Cap0

Basic Info

Genesis Time15/12, 2023 21:50utc(6mo, 3d ago)
Decimals4
Links

More Information

Holders378
Total Transfer Count1127
Transfers (24h)0
Trading Volume (24h)0
Liquidity0
AmountFromToTx HashBlock
300.0000 nexa:npzsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…nexa:nqtsq5g57dm588tkqxykxmtpe7jqyue37gq3ax7jcw5em2wd1ffe97deba0b7412faea6bfceb0b86b0881685d76a57… 435845
921.7400 nexa:npzsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…nexa:npzsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…cb4a7961af783c23ae9e8a6f461b67331402b11fa933… 435845
63.0000 nexa:npzsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…nexa:nqtsq5g57dm588tkqxykxmtpe7jqyue37gq3ax7jcw5em2wdcb4a7961af783c23ae9e8a6f461b67331402b11fa933… 435845
984.7400 nexa:npzsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…nexa:npzsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…d7b221c22c4ebc4a484ba3058e5199b2ad38380ea29a… 435844
7.1500 nexa:npzsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…nexa:nqtsq5g57dm588tkqxykxmtpe7jqyue37gq3ax7jcw5em2wdd7b221c22c4ebc4a484ba3058e5199b2ad38380ea29a… 435844
991.8900 nexa:npzsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…nexa:npzsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…c45a7dcfd784425fd8091663d567c37cfbdaa1f7d6ab… 435844
8.0000 nexa:npzsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…nexa:nqtsq5g57dm588tkqxykxmtpe7jqyue37gq3ax7jcw5em2wdc45a7dcfd784425fd8091663d567c37cfbdaa1f7d6ab… 435844
9,999.9900 nexa:nprsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…nexa:nprsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…41c9aa686ecf272f4bd91440eba911cace5b8977ee13… 432817
.100 nexa:nprsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…nexa:nqtsq5g52285kqgw8c9gukavzj6n6cxav5cq48y86x3gwt0c41c9aa686ecf272f4bd91440eba911cace5b8977ee13… 432817
999.8900 nexa:npzsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…nexa:npzsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…e485b1048a1b542614520d35a36126ccde6343ace7d0… 432410
.1000 nexa:npzsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…nexa:nqtsq5g52285kqgw8c9gukavzj6n6cxav5cq48y86x3gwt0ce485b1048a1b542614520d35a36126ccde6343ace7d0… 432410
999.9900 nexa:npzsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…nexa:npzsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…75cdd25b27f56d26fc985861f00d9465054f7922b01c… 432404
.100 nexa:npzsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…nexa:nqtsq5g52285kqgw8c9gukavzj6n6cxav5cq48y86x3gwt0c75cdd25b27f56d26fc985861f00d9465054f7922b01c… 432404
10.0000 nexa:nqtsq5g5k2gjcnxxrudce0juwl4atmh2yeqkghcs46snrqugnexa:nqtsq5g52285kqgw8c9gukavzj6n6cxav5cq48y86x3gwt0c5a55b2345a47886cbd6e50de5afda84fa2cc4f9acb8a… 432004
2,575.0000 nexa:nqtsq5g5k2gjcnxxrudce0juwl4atmh2yeqkghcs46snrqugnexa:nqtsq5g5k2gjcnxxrudce0juwl4atmh2yeqkghcs46snrqug5a55b2345a47886cbd6e50de5afda84fa2cc4f9acb8a… 432004
13,415.0000 nexa:nqtsq5g5k2gjcnxxrudce0juwl4atmh2yeqkghcs46snrqugnexa:nqtsq5g5k0n23v8qn253wc6f9v2qxxjja0n8lqyak7yf7zq021ca2fb6ed3bfbd194f352f5114e1f88a02d4840689a… 431596
2,585.0000 nexa:nqtsq5g5k2gjcnxxrudce0juwl4atmh2yeqkghcs46snrqugnexa:nqtsq5g5k2gjcnxxrudce0juwl4atmh2yeqkghcs46snrqug21ca2fb6ed3bfbd194f352f5114e1f88a02d4840689a… 431596
10,000.0000 nexa:nqtsq5g5k2gjcnxxrudce0juwl4atmh2yeqkghcs46snrqugnexa:nprsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…ba9e59044f743f35bc056801285f1c0632b54102b9db… 431448
6,000.0000 nexa:nqtsq5g5k2gjcnxxrudce0juwl4atmh2yeqkghcs46snrqugnexa:nqtsq5g5k2gjcnxxrudce0juwl4atmh2yeqkghcs46snrqugba9e59044f743f35bc056801285f1c0632b54102b9db… 431448
1,000.0000 nexa:nqtsq5g5k2gjcnxxrudce0juwl4atmh2yeqkghcs46snrqugnexa:nprsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…7eba0ae8ebd75c994d6ef672a195eeb00a06b0b2c3c5… 431446
6,000.0000 nexa:nqtsq5g5k2gjcnxxrudce0juwl4atmh2yeqkghcs46snrqugnexa:nqtsq5g5k2gjcnxxrudce0juwl4atmh2yeqkghcs46snrqug7eba0ae8ebd75c994d6ef672a195eeb00a06b0b2c3c5… 431446
1,000.0000 nexa:nqtsq5g5k2gjcnxxrudce0juwl4atmh2yeqkghcs46snrqugnexa:nprqq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…98c67b3f0de11f78196ef2582c803563027e094777a6… 431443
8,000.0000 nexa:nqtsq5g5k2gjcnxxrudce0juwl4atmh2yeqkghcs46snrqugnexa:nqtsq5g5k2gjcnxxrudce0juwl4atmh2yeqkghcs46snrqug98c67b3f0de11f78196ef2582c803563027e094777a6… 431443
1,000.0000 nexa:nqtsq5g5k2gjcnxxrudce0juwl4atmh2yeqkghcs46snrqugnexa:nprqq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…3955723e726a3466805a991c3b9c6246caab96e88eb2… 431443
7,000.0000 nexa:nqtsq5g5k2gjcnxxrudce0juwl4atmh2yeqkghcs46snrqugnexa:nqtsq5g5k2gjcnxxrudce0juwl4atmh2yeqkghcs46snrqug3955723e726a3466805a991c3b9c6246caab96e88eb2… 431443
1,000.0000 nexa:nqtsq5g5k2gjcnxxrudce0juwl4atmh2yeqkghcs46snrqugnexa:npzsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…563623985de3f9ce7b013b82c9dce36efeed1523f6c3… 431442
9,000.0000 nexa:nqtsq5g5k2gjcnxxrudce0juwl4atmh2yeqkghcs46snrqugnexa:nqtsq5g5k2gjcnxxrudce0juwl4atmh2yeqkghcs46snrqug563623985de3f9ce7b013b82c9dce36efeed1523f6c3… 431442

AmountAddresslast TXLast Block%
13,415.0000nexa:nqtsq5g5k0n23v8qn253wc6f9v2qxxjja0n8lqyak7yf7zq021ca2fb6ed3bfbd194f352f5114e1f88a02d4840689af0c5c4a1065facf52aff 431596 10.73
11,707.1225nexa:nqtsq5g5a629yda6cuk9y95ktpt4essh5tuhkvukwdrghmxg03c8227b8c2b6d0957462d0456a8e2ceacaff9d8dec8c5f66a5e6cef4ae27dc5 509047 9.37
9,997.9900nexa:nprsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…a70856f1fb36f9791d33d7ed92758c39a960a50e1de76bfadeaefad725a70b4e 441304 8.00
7,750.0000nexa:nqtsq5g5j725t9gpfx0aq2rscykr5f4f58426mh6rzcgzeqlb5d0de51994f3cf9531cb6b1c3de8e77252cb202cdb036eda41d1b90578bd61c 442808 6.20
7,499.9497nexa:nprqq986x27z8rsrad4gqs3pc08zeprgqazxf9sqzjefztz…87ab3a387d0cc546ef4f14a7906ea6a0b0fde2969126e522e1286ba3786aa998 452017 6.00
7,504.9863nexa:npzsq986x27z8rsrad4gqs3pc08zeprgqazxf9sqzjefztz…2ace165669ffe8980f3227f12b8d4f7bd9ed26103a35db5ac76be5df38054961 451853 6.00
2,625.0000nexa:nqtsq5g5p6hrrpvy0rfhszj295vt0pz0u76gwlwnmfmwr8xhd8c7ef9a40e8b30721887670885e7ea62a0401f7236c64565081a31425cd48d7 443503 2.10
2,504.8000nexa:nprqq986x27z8rsrad4gqs3pc08zeprgqazxf9sqzjefztz…588861ea0fe05762856df1da0ee9392e996acce5e4da53530c78332c1a011765 452040 2.00
2,300.0000nexa:nqtsq5g5fl87sl5v07mcv996dxfw0kghxqne5swrhmgfvw4jd34464b593bb644ca95e6e15d350a33cbc464e5d36e78ecc003b2266bce04423 477052 1.84
1,505.0100nexa:nqtsq5g5lpedya6a4awp4vxfnknxwgtm4gcmkw33c709534u01a1809feb86f7316b3dcf12ed62f5ce9b6f950cd9af05da7dcd86f712ad9dcd 471125 1.20
1,481.0000nexa:nprsq986x27z8rsrad4gqs3pc08zeprgqazxf9sqzjefztz…d682291203864eda9354a22e4b15904c1b47134dfc5239bf1a7a01367577e2a6 556162 1.18
1,011.0104nexa:nqtsq5g52285kqgw8c9gukavzj6n6cxav5cq48y86x3gwt0c215659e1746761615bc0648f11a04857c0fd6b91fc4f6ec01993063337b453a4 452096 0.81
1,000.0000nexa:nqtsq5g56urdcppz0g2ry67udt9020qqmvz9ygtrze4qjetnb877c6941ddbaeaf20fb0f97fb1bf444de56f8c5a5dd749f499f7b37d834e205 524455 0.80
1,000.0000nexa:nqtsq5g5ph6ja00y80j7k7g7hrvkl6qnfzq76ald079snuwv6a800b4e0866237fe07bdd34f3d26138275b61e960fb0ce0328b0eb2b771726a 519422 0.80
1,000.0000nexa:nqtsq5g5nqr030nyrul02uj6q4jt4qhvhcmwj4gyu03wspwcb823f51b654723e222b209c1f6c0bc4f112d3ed7b9827261bc96e0bcf9aa1a50 514187 0.80
1,005.0000nexa:nqtsq5g5cdapta7r3ce9h5lps70kmnjw940m3g6xrvammalvdcc142e235763f745ce2779f0d7b815300bca86c6aedbfbfe324652505a90eb6 494673 0.80
1,000.0000nexa:nqtsq5g57a3s9dc8rmgz6l9wjx6lmqysmcfw6fss6z0tnvaf6a5c2194b6b44debacea318444c81194af7c562ee3ab97e8d159d2546fcb8511 479583 0.80
1,000.0000nexa:nprqq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…3955723e726a3466805a991c3b9c6246caab96e88eb2b001e89d0496ac7c5514 431443 0.80
951.0990nexa:nprsq9x0e0dzeshwa3mkhu62578d6k7qch0mr0qqzjefztz…4026407266cac4a1771e53bfc7aa04b9c327781f422413de8c1741673f0810db 450134 0.76
938.8000nexa:nprqq986x27z8rsrad4gqs3pc08zeprgqazxf9sqzjefztz…667f3b65bfcf5c583d7a9fc73dab7be77b589b866ce952b46fb05a4374f078c5 455769 0.75
799.0000nexa:nqtsq5g5g7mlm79dnufvxljwcwwrv8593rw2jhf333zl2e6e0cdfa06ce11261c18f7e39e67d53921c42387d40753f3d5409f70c6983e984de 477046 0.64
691.2947nexa:nprqq9xh03064ut44k5pp3zkvr4vh422ez7ukfqqzjefztz…6ed616bcd90e94cdb63f12b2477483d5f0e98b2cce2f5123341a67336d1ccf72 505538 0.55
635.9826nexa:nqtsq5g5nk7yjnertyccruthjgxrjyjan7dgxaghn37wh7v83c5234c79df487ef88cc1169c3e42f71b1513db9949d0608024c820a4d76da87 468145 0.51
630.9000nexa:nqtsq5g505ajt5lh2x82qhfjnf98lrzsn04frdvzsq8u6vv88d7d3c6f9f64861f5296b726257a464e9fd8db6aeb45243169c5ace3d325b0ad 462742 0.50
500.0000nexa:nqtsq5g535hkpscdv073qg9zsg4y06arxes2t78n0lq2y43nd7e79be0486202db1b05b06bfbc78fa43d604239aac3dcf11a918c3162591965 436372 0.40
451.0000nexa:nqtsq5g5vwqfl52p4dt3cf6jmh69ntev2ah46439qxfvdlch465c0c222a052af69c056f6f197dd42526903ec251e50d9883840c71d7055649 477046 0.36
429.0000nexa:nqtsq5g5xtwaccz2fej2dypmn3tsztjv33rsjyyq0wscf6v4bdaa03146bc80761c2dadfc7f234540f38198fe24598d3aeed3d74ab2b478ae8 476357 0.34
377.6758nexa:nqtsq5g5vt45g8a6nr60zyajsxtsj5yeswxg8yneclahfmvzbe6d15570f1f48e9ee73e7bf894c478d0001d5e64bee20136b8b699a5eb3bf24 478467 0.30
300.0000nexa:nqtsq5g5jpp4rp3l9ntgl0l6q0v4s4kcc5eznh32hqe0xnkf7de64d30d0ae25fa5465cfd08f671d8084e01e870ef3d1fd07d51b94423a5f9c 467548 0.24
256.6998nexa:nqtsq5g53ale3ef4jml62x4uecxsvstk6e5afs6hhyusdpk91be08fa81f7c6954f3b61693b950184e705daaf9b5aad68686aa8c8cc56aa427 453525 0.21
250.0000nexa:nqtsq5g5cvzj3sd6lwfw5snm2rx3xkkj2ns563jn9vuj8u0n1016d31b501a66b8f199d2fc40a36335d0d44af8afaa1f031b363b4730335696 475467 0.20
250.0000nexa:nqtsq5g5yqy0pqgsvska2l4uh2c3c5udupp6r3wqruhqwfpx2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.20
250.0000nexa:nqtsq5g59tjg438sqhmm6teufrxhxgzvv2zwc0x4eq2ekd2z2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.20
250.0000nexa:nqtsq5g5s3c40jtf6fg7apklsajurftvhdm45lcjzujcw2nz2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.20
250.0000nexa:nqtsq5g5g97zmyl4xhae9sp8h7d5h9603z7rud62eqm9cx4h2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.20
250.0000nexa:nqtsq5g5lhw6d8h7kvzeryq57g7nd8qm5qcrsstngj5vz5le2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.20
250.0000nexa:nqtsq5g5kwn2jv2e7yv2nn2377remlsydpq9mmn5gsh3eapw2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.20
251.1111nexa:nqtsq5g5yudtcqa4yg67qk9w3cyfz3stc8d7ewj7er38g3el08b3e8bc6adc61ce9f9d3d490c01f735b5f7dca9cc0c4491b95b629fbe8335af 442802 0.20
250.0000nexa:nqtsq5g50v4fz8gmthf0d47kdfdd0h5s5uyz2jv7nny4mupfe216dae521723d69217d0a7a998eb82c442d70bfe2157df8d01a3a4ab8231795 441038 0.20
250.0000nexa:nqtsq5g5qqpvmrfrv2caw625jr6yv8dpukle038l49aqgplde216dae521723d69217d0a7a998eb82c442d70bfe2157df8d01a3a4ab8231795 441038 0.20
250.0000nexa:nqtsq5g5u78ewe5sqkrz2ye80zsfwhg2janxvy7s788cytjre216dae521723d69217d0a7a998eb82c442d70bfe2157df8d01a3a4ab8231795 441038 0.20
250.0000nexa:nqtsq5g53zx079hmnxyslwy6aw9qhaveck7sh4962m8e4zxae216dae521723d69217d0a7a998eb82c442d70bfe2157df8d01a3a4ab8231795 441038 0.20
250.0000nexa:nqtsq5g5qeszgppquntkzmtnt92ktx7gh8pywm58wezhev95e216dae521723d69217d0a7a998eb82c442d70bfe2157df8d01a3a4ab8231795 441038 0.20
250.0000nexa:nqtsq5g5j8y8j63r6le90u5sgynrc9c952tcrmmc8fcw36h3e216dae521723d69217d0a7a998eb82c442d70bfe2157df8d01a3a4ab8231795 441038 0.20
250.0000nexa:nqtsq5g5gwe08nywy5u7x2a3x64pak3863y70uqk0yk80xd7e216dae521723d69217d0a7a998eb82c442d70bfe2157df8d01a3a4ab8231795 441038 0.20
250.0000nexa:nqtsq5g54hf2l87cwfnqjnteqeur7rxqlt9hlhqe28p95wwme216dae521723d69217d0a7a998eb82c442d70bfe2157df8d01a3a4ab8231795 441038 0.20
250.0000nexa:nqtsq5g5xqrrq7xcx0j99yt7elvpvgc67eev7vxzfk35qxrte216dae521723d69217d0a7a998eb82c442d70bfe2157df8d01a3a4ab8231795 441038 0.20
250.0000nexa:nqtsq5g5fdfs4gs3a6ats3t4573zasqhxvl4xhjxvtsu3ae0e216dae521723d69217d0a7a998eb82c442d70bfe2157df8d01a3a4ab8231795 441038 0.20
250.0000nexa:nqtsq5g5u68c0zhsnx6lwywwm8r69d9a5vmc7zktmtne949me216dae521723d69217d0a7a998eb82c442d70bfe2157df8d01a3a4ab8231795 441038 0.20
250.0000nexa:nqtsq5g5jtuq074zynn330rn005gnfr77dr98j9kcnadxq3ae216dae521723d69217d0a7a998eb82c442d70bfe2157df8d01a3a4ab8231795 441038 0.20
250.0000nexa:nqtsq5g53mgu7hug4lzt8e5lz03v08wgnfqt6fyakw0psdmye216dae521723d69217d0a7a998eb82c442d70bfe2157df8d01a3a4ab8231795 441038 0.20
250.0000nexa:nqtsq5g5z07lujqqgdd44ukgghzpjz7jf9uhk80y4nqcwp5te216dae521723d69217d0a7a998eb82c442d70bfe2157df8d01a3a4ab8231795 441038 0.20
236.9000nexa:nqtsq5g57ve4yx3q2nad5whyw4c3hhj5eskpyz5wkau49veve7678206afa9b3dabca6b8488e9725bcd7b054eeac4640d961775ed8d0cd6dab 482360 0.19
242.5332nexa:nqtsq5g59etfa5s09apyu42e3cqnhx3fux2fz0fu4rmajv0qd28b1ded869ae478dec1ba96fe217e3658083f9b611022441836bd4cbebb839e 452367 0.19
202.0000nexa:nqtsq5g5ftrs63tl4s9qkv5j65pkxxfhvsjt225f3f9v46q3d2ffba70640e501f96c093b44c44adea6ebd9df6691a7dfc585dd098476394b8 499095 0.16
200.0000nexa:nqtsq5g5jgqceqrvw7cu48aqgfpyse58zgdnav6y8gc5js5pe35de0c0bff6c86369b23f81a4c84db157fbb1482879f17e0bb959ed3a240cbb 476171 0.16
137.8785nexa:nqtsq5g5azdrfyz2h68pt459hy9netytrtzxvgql60z83vfe3f52120388ec359df56d082eb4368010ec4a3be7caeb74f624580e2a07109934 455125 0.11
125.0000nexa:nqtsq5g5hdp44ez74s63gl0kf6rtwtrxazwdm3ju2wq3wa0j4fec219f67aac217ad3d5ea40760d77c8bb86eb93f84b7b78d2780837eb3def3 517537 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5hrxv3gkfzccnummvhkpgh28qjejrl39svm85aw0haf49590f1bc6affcd97c0e512e81e90f55a5f6a82f4e14eb24f213459f91f5ca 466873 0.10
124.0000nexa:nqtsq5g5jtqhxknyyytl6jthnz9t2wml0pxsx35cke5k9uhcdcb6aa2b45785d426de1d7c99b5b3b17821b392936bb031561e78507803a36be 463731 0.10
125.3333nexa:nqtsq5g58f7lfesl6ue2tfp5vl6aj3q6fjh4crj4qf44hyww2ace165669ffe8980f3227f12b8d4f7bd9ed26103a35db5ac76be5df38054961 451853 0.10
120.0000nexa:nqtsq5g5fw979jjjkq7u7vxeccwry7dma8d7kmyh9gcxe73901bf707514b71c3bb5096d67d8a9afe3a9e958cdce763cd61cc53da16387bf58 448943 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5velrvwryh5eznpqslagx3fy4c5u82969uavcacfk2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5uerc8udtl7uqpcsd57fhergh3dsrkrdgydwtw5h52a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g55nphmn02y68jyz8qkwtm7px7e0rzcjxycrllcmw72a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5zh4v6rrwt68vc9yfd3y0z23rn8hktafk6mpw4cah2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g58h06t8tztwv6azewjaan3elkyu4zk50s9dhv20ha2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g54mxdfmwl5y2reqrpp7h9p6h7rup4qwwuw7schxv32a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5jl7lx9c2ra0y53epm7qlx2jlk3rzhhtekulay0s92a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5h8kcfcy8xm5y5t2k80ryzt9vqxemps8v0ff67w7n2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5yyk9nl8xvtu7uhtnc3entvhfvlhmk7m703sze8y02a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5x4qlvz6p8vh8dp86qdjleeu944eevp22kyzghj842a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5w63lv5ayw5z8v0d6j552xf69604fnf7pefhyu3f92a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5tv7fgxwu9lhs5dq3r4rlgm77mfrcn098jegv6jgh2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5pk7v0tvvu34mkyet5t97czclg65nug8tuwlsuqur2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5kwmz3gvuwd4z2pj6u6zn3gckf3hpuwjvpdak0yqc2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5yedezwjqh38gkv0svgnrr4c664zna6f69stw4fz52a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5jua2jlzc0cn534aapd0gtpamel3zg9g4eezm5hk32a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5tf7nah9d8zzxy6s7uqp3tdad3tszprds82f7hu8q2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g547z0hdalarjvvnupa7xkxxkvl62np49mevxfl7a82a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g505yr0anstsp76f39wyl0ydama769ymvawsan3erh2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5cy2ykxdcn0eqshfjnzgcpmv6ylxqxet4fx2cvm332a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g544z7szmxc44sfzkde70wekz3kd35mxr6k2wq3xnn2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g58svjk528khvk24umhvllazzea2galfpye9yhnjz82a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5ruu0khqqrwg9nlqmj4egrpdsnhr44mj3c32kw2yt2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5mrsvgh9msm3jwmqttw9rmf3suq5mkmk2vzqtdt6u2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5meswrs4vpyv4p6unntlqplfw825s8y3fvzekqv2u2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5jqkkk3hzqaerqjj4dgpymf62l7vtmnlqen8mxwl62a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5pwv6p4l726yqpmyjlx7mk6p8n8e60h4673z3y0uj2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5vm4jh4m6ple3zzcnvylam053nssmfnevtan4zf4y2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g58zkm3zz08lzjnn6g9v3d3sk88fdv97vtk693hjvk2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5mfg8l2vg6lvedwu20c7ufg756xap9zhec90zr44f2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5jpwn4crk867r0sk7ndj70vgpe98edzkkmqldfy2s2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5jwrks07n2jru7gvvda3qapnk7qyahxalyqt2rwnn2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5eymp6ks3ee0jf2s27ze0uhewavn6gmz8ywxnc2xt2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5539jxr9ju4wf7u5aj7wjy3a9trq5dkla59a9n63t2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5c93c9k09x2tj3hvzveehrnej34cxga4hqf8watdp2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5tfvptmk78dch2f6uqwk6xz6ltq4k58mf6c9c6mgf2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g54eykcs7rwgfjgwrk5fxhszh70n7mq2g4nh4ztphw2a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
125.0000nexa:nqtsq5g5w8pr46cew0ec8sqpwdwy5l6kekjzrn7z2mttcrk82a9649f66c6be344c3713a8174cfaced40ad47d403a7eed468f24dc895316edf 446593 0.10
No Data Available
Token Genesis
{
  "in_txpool": false,
  "in_orphanpool": false,
  "txid": "56c14a39e71ef8de7bcf93875962f15d2e7d9a72c760a489dce281593597b230",
  "txidem": "73b34bea71cd3b9c5f14ac2b33a8f603db30c128485bfc3e2c115073ad6ddcb8",
  "size": 367,
  "version": 0,
  "locktime": 0,
  "spends": 100000,
  "sends": 99992.66,
  "fee": 7.34,
  "vin": [
    {
      "outpoint": "5a7b0d22aa09ddaa64cacebe4dcbb9ffabee44921ecd273e7f59bc7074c205b9",
      "amount": 100000,
      "scriptSig": {
        "asm": "2103d6aaad50133221815d4d5d2a35f030b1aa95bc2740892a0dd02470b80e65568f 51e36f8e176c39c2c94dde52a54e32bb7fc22461181fedfb701ab6fdc949725d040ec06de109633ed38407abbbf9c27724edb9184cce655c9ccc5d44c11c95ee[ALL]",
        "hex": "222103d6aaad50133221815d4d5d2a35f030b1aa95bc2740892a0dd02470b80e65568f4051e36f8e176c39c2c94dde52a54e32bb7fc22461181fedfb701ab6fdc949725d040ec06de109633ed38407abbbf9c27724edb9184cce655c9ccc5d44c11c95ee"
      },
      "sequence": 4294967294
    }
  ],
  "vout": [
    {
      "value": 0,
      "type": 0,
      "n": 0,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "OP_RETURN 88888888 5003342 4e6578612045786368616e6765204c6f79616c7479 68747470733a2f2f6e6578612e65786368616e67652f6e786c2e6a736f6e 6402194bb4706dad5902cc4a6dc22e621712743e1f98ba40634f268c7405c691 4",
        "hex": "6a0438564c05034e584c154e6578612045786368616e6765204c6f79616c74791e68747470733a2f2f6e6578612e65786368616e67652f6e786c2e6a736f6e206402194bb4706dad5902cc4a6dc22e621712743e1f98ba40634f268c7405c69154",
        "type": "nulldata"
      },
      "outpoint": "c6a754f67427b1e00aa12e9ffab1575b4323b9313a29a7a014de2f69def9c531"
    },
    {
      "value": 5.46,
      "type": 1,
      "n": 1,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "a15c9e7e68170259fd31bc26610b542625c57e13fdccb5f3e1cb7fb03a420000 -8935141660703278121 1 ae2c3b96cd7035ae7d33dd6bbb16e789c85fe1f2",
        "hex": "20a15c9e7e68170259fd31bc26610b542625c57e13fdccb5f3e1cb7fb03a4200000829440300000000fc5114ae2c3b96cd7035ae7d33dd6bbb16e789c85fe1f2",
        "type": "scripttemplate",
        "scriptHash": "pay2pubkeytemplate",
        "argsHash": "AE2C3B96CD7035AE7D33DD6BBB16E789C85FE1F2",
        "group": "nexa:tzs4e8n7dqtsyk0axx7zvcgt2snzt3t7z07ued0nu89hlvp6ggqqqdrypc4ea",
        "groupQuantity": -288230376151497687,
        "groupAuthority": 18158513697558053929,
        "addresses": [
          "nexa:nqtsq5g54ckrh9kdwq66ulfnm44mk9h838y9lc0j9pfu3lj0"
        ]
      },
      "outpoint": "b70017a6161326e3251f276f186fdbeb061683c63837ed2a7397f683013f3f3e"
    },
    {
      "value": 99987.2,
      "type": 1,
      "n": 2,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "0 1 ae2c3b96cd7035ae7d33dd6bbb16e789c85fe1f2",
        "hex": "005114ae2c3b96cd7035ae7d33dd6bbb16e789c85fe1f2",
        "type": "scripttemplate",
        "scriptHash": "pay2pubkeytemplate",
        "argsHash": "AE2C3B96CD7035AE7D33DD6BBB16E789C85FE1F2",
        "addresses": [
          "nexa:nqtsq5g54ckrh9kdwq66ulfnm44mk9h838y9lc0j9pfu3lj0"
        ]
      },
      "outpoint": "3c246a765ef68dcb40f4675c69823c1d7ece77b149c8748bbe90d60b75f85649"
    }
  ],
  "blockhash": "7eaf26e308aa356d54b0f485017e83f4b95e459c1b70caa14a3dbdd7cdce9033",
  "blockindex": 428011,
  "blocktime": 1702677014,
  "time": 1702677014,
  "confirmations": 133040,
  "hex": "000100b905c27470bc597f3e27cd1e9244eeabffb9cb4dbececa64aadd09aa220d7b5a64222103d6aaad50133221815d4d5d2a35f030b1aa95bc2740892a0dd02470b80e65568f4051e36f8e176c39c2c94dde52a54e32bb7fc22461181fedfb701ab6fdc949725d040ec06de109633ed38407abbbf9c27724edb9184cce655c9ccc5d44c11c95eefeffffff809698000000000003000000000000000000616a0438564c05034e584c154e6578612045786368616e6765204c6f79616c74791e68747470733a2f2f6e6578612e65786368616e67652f6e786c2e6a736f6e206402194bb4706dad5902cc4a6dc22e621712743e1f98ba40634f268c7405c691540122020000000000004020a15c9e7e68170259fd31bc26610b542625c57e13fdccb5f3e1cb7fb03a4200000829440300000000fc5114ae2c3b96cd7035ae7d33dd6bbb16e789c85fe1f201809198000000000017005114ae2c3b96cd7035ae7d33dd6bbb16e789c85fe1f200000000"
}
Token Document
{
  "ticker": "NXL",
  "name": "Nexa Exchange Loyalty",
  "summary": "Official token of Nexa's premier exchange — Your Keys, Your Coins since Block #1.",
  "description": "Investors burn $NXL to pay exchange fees and/or stake $NXL to activate premium tools & services, featuring: real-time market insights, exclusive alpha metrics & security assessments, plus priority access to Ava's world-class support team.",
  "legal": "Each token is equal to one vote in ALL 'official' Nexa Exchange DAO quorums.",
  "creator": "Ava's DAO",
  "contact": {
    "address": "3455 Peachtree Rd NE, Suite #500, Atlanta, GA 30326",
    "email": "support@avasdao.org",
    "twitter.com": "@AvasDAO"
  },
  "icon": "/nxl.svg",
  "category": "coin"
}

Token Analysis


No Data Available