Token Lommepæng (LP)

Overview

Trust Note
PriceN/A
Total Supply1,198 LP
Circulating Supply1,198 LP
Total Market Cap0
Circulating Market Cap0

Basic Info

Genesis Time23/9, 2022 14:51utc(1y, 7mo, 26d ago)
Decimals0
Links

More Information

Holders5
Total Transfer Count18
Transfers (24h)0
Trading Volume (24h)0
Liquidity0
AmountFromToTx HashBlock
140 nexa:nqtsq5g5z2z0kn0d78ffsnna40f7l7cf4dsgjfecqysrjungnexa:nqtsq5g53mpt0htvalq54ssjh65f74d32pqezqa3h5x0v9nwfd2027e893c80ff5156406597e21974218ff3dc67fc7… 151515
68 nexa:nqtsq5g5z2z0kn0d78ffsnna40f7l7cf4dsgjfecqysrjungnexa:nqtsq5g59w6d86efulf0vwxplnphrra8d4a9flr5f2u9jwq7fd2027e893c80ff5156406597e21974218ff3dc67fc7… 151515
109 nexa:nqtsq5g5ehrrujv5gvzajxsy0qstjyy2uulrxvr8vqhpzvgpnexa:nqtsq5g5z2z0kn0d78ffsnna40f7l7cf4dsgjfecqysrjungff11a222bf035f8b62db89b7765ed550bde251fd82a0… 151510
349 nexa:nqtsq5g5ehrrujv5gvzajxsy0qstjyy2uulrxvr8vqhpzvgpnexa:nqtsq5g5j4umuey35ykhddx56ywu2wf4gs8l068qdsx0psj7ff11a222bf035f8b62db89b7765ed550bde251fd82a0… 151510
55 nexa:nqtsq5g5uh9z35j04x0ju6p9v00q27lu2mcz2qf82zxmmgr2nexa:nqtsq5g5z2z0kn0d78ffsnna40f7l7cf4dsgjfecqysrjung2535269e7e393f09b0e28abca067b79b5d2a53171e94… 109140
458 nexa:nqtsq5g5uh9z35j04x0ju6p9v00q27lu2mcz2qf82zxmmgr2nexa:nqtsq5g5ehrrujv5gvzajxsy0qstjyy2uulrxvr8vqhpzvgp2535269e7e393f09b0e28abca067b79b5d2a53171e94… 109140
99 nexa:nqtsq5g5f6lv6p6nckxwf2zn29968ethh9yfxyuf4g4k6urrnexa:nqtsq5g5z2z0kn0d78ffsnna40f7l7cf4dsgjfecqysrjung5521a76c57f151c2272a73fbba9ef9e5e87a3eb71597… 109140
341 nexa:nqtsq5g5f6lv6p6nckxwf2zn29968ethh9yfxyuf4g4k6urrnexa:nqtsq5g5fwe8gqpny686vutkx046szjj3j3hfxxjwy7dhcmq5521a76c57f151c2272a73fbba9ef9e5e87a3eb71597… 109140
55 nexa:nqtsq5g5xq0ma8fc7ljdy2r6u6skeq7ezxzgpv47xmx3jtn3nexa:nqtsq5g5z2z0kn0d78ffsnna40f7l7cf4dsgjfecqysrjungd4c6214f6457ddc03ad273b6ab5e414901cb89d49bb3… 81256
440 nexa:nqtsq5g5xq0ma8fc7ljdy2r6u6skeq7ezxzgpv47xmx3jtn3nexa:nqtsq5g5f6lv6p6nckxwf2zn29968ethh9yfxyuf4g4k6urrd4c6214f6457ddc03ad273b6ab5e414901cb89d49bb3… 81256
55 nexa:nqtsq5g59ct4nt2z8s394qls2f3htx9z9psfqezqnnsp8ah3nexa:nqtsq5g5z2z0kn0d78ffsnna40f7l7cf4dsgjfecqysrjung97bc02d942fa66ff81012c1511cf1cd57721beabe230… 81256
495 nexa:nqtsq5g59ct4nt2z8s394qls2f3htx9z9psfqezqnnsp8ah3nexa:nqtsq5g5xq0ma8fc7ljdy2r6u6skeq7ezxzgpv47xmx3jtn397bc02d942fa66ff81012c1511cf1cd57721beabe230… 81256
30 nexa:nqtsq5g53mpt0htvalq54ssjh65f74d32pqezqa3h5x0v9nwnexa:nqtsq5g5z2z0kn0d78ffsnna40f7l7cf4dsgjfecqysrjung12cb12b54874178bad5cccf839e0321aa28e714bce95… 76354
600 nexa:nqtsq5g53mpt0htvalq54ssjh65f74d32pqezqa3h5x0v9nwnexa:nqtsq5g5q2zgdqkvmhpes7h2h2esewnsgxy0mq43k2mmdw0e12cb12b54874178bad5cccf839e0321aa28e714bce95… 76354
50 nexa:nqtsq5g5q2zgdqkvmhpes7h2h2esewnsgxy0mq43k2mmdw0enexa:nqtsq5g5z2z0kn0d78ffsnna40f7l7cf4dsgjfecqysrjung7dcfe01fe18746798bbe2f208d629d0dd73b4a227b6d… 76354
550 nexa:nqtsq5g5q2zgdqkvmhpes7h2h2esewnsgxy0mq43k2mmdw0enexa:nqtsq5g59ct4nt2z8s394qls2f3htx9z9psfqezqnnsp8ah37dcfe01fe18746798bbe2f208d629d0dd73b4a227b6d… 76354
55 nexa:nqtsq5g53mpt0htvalq54ssjh65f74d32pqezqa3h5x0v9nwnexa:nqtsq5g5z2z0kn0d78ffsnna40f7l7cf4dsgjfecqysrjung447ec9c330a719c8c0b030188156c998e3a404222926… 76349
513 nexa:nqtsq5g53mpt0htvalq54ssjh65f74d32pqezqa3h5x0v9nwnexa:nqtsq5g5uh9z35j04x0ju6p9v00q27lu2mcz2qf82zxmmgr2447ec9c330a719c8c0b030188156c998e3a404222926… 76349
No Data Available
Token Genesis
{
  "in_txpool": false,
  "in_orphanpool": false,
  "txid": "574b59ac18f735a7fd6a50db33aa5f62fe90f3cd028d3364deb1ddbacf92065b",
  "txidem": "f2988ca4544a8e769e1e05844e22208459c4467c8364babe7537011d2f670f20",
  "size": 292,
  "version": 0,
  "locktime": 0,
  "spends": 1000,
  "sends": 995.19,
  "fee": 4.81,
  "vin": [
    {
      "outpoint": "d84940f4c7d70aecaf42c4e7931f316f2404459b9a3c4fdc3cd839a9f7aa5332",
      "amount": 1000,
      "scriptSig": {
        "asm": "2102f43b62a0c94977b602ee02754c9cb9b6b23ce9239f7e2dc3c988028270fbab48 fb8772d5d318cfef7dd94d86b2f095c3bfcfde52814c8f70fddbeb23f44e5c9e4e63a59162eb1d9aef339ecadfbec32fece1f6844353137f975a7feb88e1077a[ALL]",
        "hex": "222102f43b62a0c94977b602ee02754c9cb9b6b23ce9239f7e2dc3c988028270fbab4840fb8772d5d318cfef7dd94d86b2f095c3bfcfde52814c8f70fddbeb23f44e5c9e4e63a59162eb1d9aef339ecadfbec32fece1f6844353137f975a7feb88e1077a"
      },
      "sequence": 4294967294
    }
  ],
  "vout": [
    {
      "value": 0,
      "type": 0,
      "n": 0,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "OP_RETURN 88888888 20556 4c6f6d6d6570c3a66e67 0 0",
        "hex": "6a0438564c05024c500a4c6f6d6d6570c3a66e670000",
        "type": "nulldata"
      },
      "outpoint": "4d3ebf5474e1411e2d50de8c1cca61d6ccfd321ce66a6d5d90053e8802fcc10b"
    },
    {
      "value": 5.46,
      "type": 1,
      "n": 1,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "a78b41b82dae1bae486e6fe5b1eedb2cf807a3a915d83e0620b573b8a7a00000 -8935141660703092648 1 d48aaa74e1ca6f3d1f829ba7e56d0ccb801bfcc1",
        "hex": "20a78b41b82dae1bae486e6fe5b1eedb2cf807a3a915d83e0620b573b8a7a0000008a86f0000000000fc5114d48aaa74e1ca6f3d1f829ba7e56d0ccb801bfcc1",
        "type": "scripttemplate",
        "scriptHash": "pay2pubkeytemplate",
        "argsHash": "D48AAA74E1CA6F3D1F829BA7E56D0CCB801BFCC1",
        "group": "nexa:tzncksdc9khphtjgdeh7tv0wmvk0spar4y2as0sxyz6h8w985qqqqcqkqg2pt",
        "groupQuantity": -288230376151683160,
        "groupAuthority": 18158513697557868456,
        "addresses": [
          "nexa:nqtsq5g56j925a8pefhn68uznwn72mgvewqphlxpzjeqwqah"
        ]
      },
      "outpoint": "f043e514cc964e2bf2cd23b2f77dadc5a54b4a313aa48fc82d8eed257ec3af64"
    },
    {
      "value": 989.73,
      "type": 1,
      "n": 2,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "0 1 8f29a0067e0340bb5db72e17fcfc1e9fd834c766",
        "hex": "0051148f29a0067e0340bb5db72e17fcfc1e9fd834c766",
        "type": "scripttemplate",
        "scriptHash": "pay2pubkeytemplate",
        "argsHash": "8F29A0067E0340BB5DB72E17FCFC1E9FD834C766",
        "addresses": [
          "nexa:nqtsq5g53u56qpn7qdqtkhdh9ctlelq7nlvrf3mxl8cp5cg6"
        ]
      },
      "outpoint": "72151b217a0bbd148b63674c7de479019ec400503a874a2f7846c9afd6a49a37"
    }
  ],
  "blockhash": "38bdcf3fb213116c6f187ae5f4dc5e18e0dd0cacaa151432c6b0daf7de7f4866",
  "blockindex": 76340,
  "blocktime": 1663944714,
  "time": 1663944714,
  "confirmations": 463348,
  "hex": "0001003253aaf7a939d83cdc4f3c9a9b4504246f311f93e7c442afec0ad7c7f44049d864222102f43b62a0c94977b602ee02754c9cb9b6b23ce9239f7e2dc3c988028270fbab4840fb8772d5d318cfef7dd94d86b2f095c3bfcfde52814c8f70fddbeb23f44e5c9e4e63a59162eb1d9aef339ecadfbec32fece1f6844353137f975a7feb88e1077afeffffffa08601000000000003000000000000000000166a0438564c05024c500a4c6f6d6d6570c3a66e6700000122020000000000004020a78b41b82dae1bae486e6fe5b1eedb2cf807a3a915d83e0620b573b8a7a0000008a86f0000000000fc5114d48aaa74e1ca6f3d1f829ba7e56d0ccb801bfcc1019d82010000000000170051148f29a0067e0340bb5db72e17fcfc1e9fd834c76600000000"
}

Token Analysis


No Data Available